Illustrasjon av figurer som kommuniserer.

God kommunikasjon mellom pasient og helsearbeider er grunnleggende for å gi god behandling.

Lik tilgang til tjenester av god kvalitet forutsetter i mange tilfeller tilrettelagt informasjon og kommunikasjon via tolk. Likeverdige tjenester til hele befolkningen er også et uttalt mål for helse- og omsorgstjenesten i Norge.

Pasientens rett til bruk av tolk er indirekte nedfelt i Helsepersonelloven, Pasient- og brukerrettighetsloven og Forvaltningsloven. Myndighetene forventer at helsepersonell på alle nivåer skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pasienter, uavhengig av språklig bakgrunn. Dette forutsetter blant annet å ha oversikt over tolkebehov og benytte kvalifiserte tolker1.,2

Det er et dokumentert underforbruk av tolketjenester i helsetjenesten, og familiemedlemmer eller andre ukvalifiserte personer benyttes ofte som tolk3,4. Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) anmodet i 2009 norske myndigheter om å prioritere bedre tilgjengelighet og hyppigere bruk av kvalifisert tolking i helsesektoren5

Manglende bruk av kvalifiserte tolker kan medføre alvorlige konsekvenser for pasientene. Det finnes eksempler på at dødsfall har vært knyttet til kommunikasjonsproblemer6,7.

Denne filmen gir et eksempel på en pasient som trenger tolk og hva som kan skje hvis man velger å ikke bruke profesjonelle tolker:

Bruk av tolk er ikke nødvendigvis tilstrekkelig i seg selv. Å være en god tolkebruker krever øvelse. I tillegg er det gjerne en del vurderinger som må gjøres i forbindelse med tolkebruk. Intervjuet med Amman illustrerer en av dem.

Dersom du har behov for mer informasjon om bruk av tolk, se kilder til fordypning og e-læringskursene nedenfor.

  1. Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. []
  2. Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) . []
  3. Kale, E. (2006). Vi tar det vi har” Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreundersøkelse. NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse 2/2006. Oslo: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. []
  4. Linnestad, H. & Buzungu, H.F. (2012) Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet: Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet. Oslo universitetssykehus. (Rapport 15 juni 2012/rev. 15.mai 2013). Oslo: Helse Sør-Øst og Oslo kommune. []
  5. Helsedirektoratet (2011) Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse og omsorgstjenestene. IS-1924. Oslo: Helsedirektoratet. Helsedirektoratet (2011). God kommunikasjon via tolk. Kortversjon. IS-0338 []
  6. Saastad, E., Vangen, S., Frøen, J.F. (2007) Suboptimal care in stillbirths – a retrospective audit study. Acta Obstetricia et Gynecologica 86, 444-450. []
  7. Moss avis (2009) Manglet tolk – kvinne døde. Artikkel fra 08.12.2009. Hentet 27. februar 2015 []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn