I dette kapitelet skal vi se på årsaker og behandlingsformer ved komplisert sorg. For å sette kunnskapen i perspektiv starter vi med et historisk tilbakeblikk på ulike teorier om sorg.

Sorgreaksjoner etter bortgangen av nære og kjære er en naturlig prosess som alle går gjennom. Men for noen kan sorgreaksjonene bli så langvarige og altoverskyggende at den påvirker i livet i en grad som ikke er håndterbar.

Sorgprosessen

For snart 100 år siden kom de første antydninger til en teoretisk forståelse av sorg. Freud1 så sorgprosessen som et arbeid som hadde til hensikt å løsrive den sørgende følelsemessig og tankemessig fra den døde. Denne løsrivningen dannet grunnlag for å kunne orientere seg videre i livet.

Freuds teoretiske betraktninger kom til å påvirke teoretikere helt fram til slutten av 1900 tallet. Sentralt for disse teoretikerne var at sorgen var inndelt i faser. For at en god sorgprosess skulle finne sted, måtte det gjøres et tilfredsstillende sorgarbeid i hver fase2.

Forskning og klinisk erfaring har imidlertid gitt fremvekst av en annen tilnærming til sorgprosessen. Strobe og Shut3 sin Toprosessmodell har fått stor anerkjennelse. Modellen legger vekt på at sorgen ikke skjer i henhold til bestemte faser, men at den sørgende pendler mellom fokus på det tapte og fokus på orientering mot fremtiden.

Hos sørgende er det ikke uvanlig å se reaksjoner som savn, tristhet og lengsel etter den som er borte eller angst for å miste andre som står nær. Trøtthet, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer eller vansker med å finne ny mening i livet er også vanlige sorgreaksjoner.

Spørsmål

  • Hva anses som vanlige sorgreaksjoner?
  • Er det rom for vanlige sorgreaksjoner i dagens samfunn?
  1. Freud,S. (1917). Mourning and melanchoia. The standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 14 (s.243-252). London: The Hogarth Press/The Institute of Psycho-analysis. []
  2. Bugge, K.E., Eriksen, H., & Sandvik, O. (2003). Sorg. Bergen: Fagbokforlaget []
  3. Strobe, M.S., & Schut, H. (1999). The Dual prosess Model of coping with bereavement: Rationale and description. Death studies, 23, 197-224. Doi:10.1080/074811899201046 []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn