Foto av mann som sitter på en trapp og ser ned i bakken.

Konsekvensene av tortur er komplekse og kan ramme de fleste livsområder.

Tortur kan føre til død, akutte og kroniske fysiske og psykiske lidelser og skader, samt ødelegge relasjoner, livsgrunnlag og samfunn. Konsekvensene må sees i sammenheng og forstås som resultat av alvorlige menneskerettighetsbrudd. 

Tortur kan gi kroniske og irreversible fysiske skader, men mange fysiske torturmetoder tar sikte på ikke å gi varige synlige fysiske spor. I mange tilfeller er de psykologiske skadene mer langvarige.  

Torturerfaringer regnes som tilstrekkelig til å forklare alvorlig traumatisering og psykisk skade uavhengig av tidligere sårbarhet1. De psykologiske konsekvensene kan imidlertid variere avhengig av blant annet torturmetoder, varighet og omfang av torturen, alder, personlig attribusjon av mening, personlig utvikling, og sosiale, politiske og kulturelle faktorer. Likevel har en dokumentert en rekke symptomer og psykologiske reaksjoner som går igjen hos torturoverlevere. Disse er presentert i Istanbul protokollen (sett inn klikkbar lenke til Istanbul protokollen).

Høy risiko for traumerelaterte lidelser

Ikke alle torturoverlevere utvikler diagnostiserbare psykiske lidelser og de psykiske konsekvensene etter tortur strekker seg utover det som favnes av diagnoser1. Det viser seg at det ikke er grad av smerte, men grad av ukontrollerbarhet som er avgjørende for om overlevere utvikler psykiske lidelser som følge av tortur [1]. Studier viser høy forekomst av posttraumatisk stresslidelse og depresjon hos torturoverlevere. Kompleks PTSD ser ut til å være vanlig. Svært mange torturoverlevere opplever vansker knyttet til dissosiasjon, og en del får varige personlighetsendringer som følge av traumer.

Vanlige symptomer hos torturoverlevere er:

 • Symptomer som ved posttraumatisk stresslidelse
 • Dissosiative symptomer og lidelser
 • Depressive symptomer
 • Varig personlighetsendring
 • Psykose og psykoselignende tilstander
 • Andre posttraumatiske symptomer av ulik sammensetning
 • Fysiske symptomer og smerter
 • Skam og skyld, manglende selvfølelse
 • Mistillit til andre mennesker
 • Opplevelse av å være umenneskeliggjort
 • Rusmisbruk
 • Seksuelle problemer
 • Nevropsykologiske og nevrokognitive vansker
 • Symptomene kan være akutte eller kroniske

Smerter

Smerte er den vanligste fysiske konsekvensen etter tortur, og kan skyldes spesifikke eller kroniske fysiske skader. Smerten kan også skyldes de psykologiske konsekvensene av å ha blitt påført smerte2.

Det kan være vanskelig for pasienten å forklare hvor smerten kommer fra. Dette kan skyldes mange forhold. Eksempler kan være nyanser i språk eller kulturelle og individuelle forklaringsmodeller på smerte. Det kan også skyldes forhold knyttet til torturen, slik som skam og tabuer, dissosiasjonsrelatert hukommelsestap eller fremmedfølelse. Ytterligere forklaringer kan være at man har vært sansedeprivert eller bevisstløs under torturen og ikke vet nøyaktig hva man ble utsatt for.

Frykt for smerte og angst for smerte vil ofte øke smerteopplevelse3. Smerter må alltid tas på alvor og utredes på det nivået av helsetjenesten som er nødvendig.

I intervjuet nedenfor forteller Aman om noen av de følgene torturen har hatt for ham, og som svært mange torturoverlevere opplever.

Spørsmål

 • I hvor stor grad tenker du at helsepersonell bør være kjent med hva tortur er, og hvordan vi skal møte torturoverlevere?
 1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2022). Istanbul Protocol. Manual on then Effective Investigation and Documentation of Troture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Professional Training Series No8/Rev. 2. United Nations: New York and Geneva [] []
 2. Halvorsen, J.Ø. & Sveaass, N. (2009). Psykologi og tortur: faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon. Tidsskrift for Norsk psykologiforening, 46, 1155-1162. []
 3. Keefe, F. J., Rumble, M. E., Scipio, C. D., Giordano, L. A., & Perri, L. M. (2004). Psychological aspects of persistent pain: current state of the science.The Journal of Pain5(4), 195-211. []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn