Foto av mann som sitter på en trapp og ser ned i bakken.

Mange personer dør eller får alvorlige akutte eller kroniske fysiske skader under torturen.

Det viser seg imidlertid at det ikke er grad av smerte, men grad av ukontrollerbarhet som er avgjørende for om overlevere utvikler psykiske lidelser som følge av tortur [1].

Generelt vil forholdene torturen forekommer under være svært viktig med tanke på skader i ettertid.

En studie av Başoğlu [2] viste at faktorer som økte sannsynligheten for utvikling av PTSD var seksuell tortur, at grunnleggende behov ikke ble dekket, utsettelse for ekstreme temperaturer, isolasjon og å bli tvunget til å innta ulike fysiske posisjoner over lang tid.

Høy risiko for PTSD

Det er i alle tilfelle høy forekomst av posttraumatisk stresslidelse hos torturoverlevere. Det er også mange eksempler på at personer som har gjennomgått tortur, kan utvikle kompleks PTSD som følge av de påkjenningene de har blitt utsatt for. Svært mange torturoverlevere opplever vansker knyttet til dissosiasjon, og en del får varige personlighetsendringer som følge av traumer.

Faktorer som er med på å føre til alvorlige vansker kan være mange. Det kan for eksempel være forhold direkte knyttet til torturen, slik som lengde, varighet, type overgrep, hvorvidt torturen innebærer sansedeprivasjon og behovsdeprivasjon, samt grad av mangel på kontroll. Videre er man mer sårbar i ulike deler av livet slik som i barneårene, tenårene eller under graviditet.

Vanlige symptomer hos torturoverlevere er:

 • Symptomer som ved posttraumatisk stresslidelse
 • Dissosiative symptomer og lidelser
 • Varig personlighetsendring
 • Psykose og psykoselignende tilstander
 • Andre posttraumatiske symptomer av ulik sammensetning
 • Fysiske symptomer og smerter
 • Skam og skyld, manglende selvfølelse
 • Mistillit til andre mennesker
 • Opplevelse av å være umenneskeliggjort
 • Symptomene kan være akutte eller kroniske

Smerter

Smerte er den vanligste fysiske konsekvensen etter tortur, og kan skyldes spesifikke eller kroniske fysiske skader. Smerten kan også skyldes de psykologiske konsekvensene av å ha blitt påført smerte [3].

Det kan være vanskelig for pasienten å forklare hvor smerten kommer fra. Dette kan skyldes mange forhold. Eksempler kan være nyanser i språk eller kulturelle og individuelle forklaringsmodeller på smerte. Det kan også skyldes forhold knyttet til torturen, slik som skam og tabuer, dissosiasjonsrelatert hukommelsestap eller fremmedfølelse. Ytterligere forklaringer kan være at man har vært sansedeprivert eller bevisstløs under torturen og ikke vet nøyaktig hva man ble utsatt for.

Frykt for smerte og angst for smerte vil ofte øke smerteopplevelse [4]. Smerter må alltid tas på alvor og utredes på det nivet av helsetjenesten som er nødvendig.

I intervjuet nedenfor forteller Aman om noen av de følgene torturen har hatt for ham, og som svært mange torturoverlevere opplever.

Spørsmål

 • I hvor stor grad tenker du at helsepersonell bør være kjent med hva tortur er, og hvordan vi skal møte torturoverlevere?

Fotnoter

 1. Başoğlu, M., Livanou, M., & Crnobarić, C. (2007). Torture vs other cruel, inhuman, and degrading treatment: is the distinction real or apparent?. Archives of general psychiatry64(3), 277-285.
 2. Başoğlu, M. (2009). A multivariate contextual analysis of torture and cruel, inhuman, and degrading treatments: Implications for an evidence-based definition of torture. American Journal of Orthopsychiatry79(2), 135.
 3. Halvorsen, J.Ø. & Sveaass, N. (2009). Psykologi og tortur: faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon. Tidsskrift for Norsk psykologiforening, 46, 1155-1162.
 4. Keefe, F. J., Rumble, M. E., Scipio, C. D., Giordano, L. A., & Perri, L. M. (2004). Psychological aspects of persistent pain: current state of the science.The Journal of Pain5(4), 195-211.

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn