Til daglig bruker mange begrepet traume om alvorlige og dramatiske hendelser av svært ulik karakter.

Bild av menneske som går på en vei mot solen.

Som tidligere nevnt betyr begrepet traume sår, og viser til konsekvensene og reaksjonene hos den enkelte og ikke selve den dramatiske hendelsen.

I faglitteraturen skiller man ofte mellom type I og type II traumer. Type I traumer som er hovedfokus i dette kapittelet, er som regel et resultat av enkeltstående hendelser og sammenfaller ofte med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Type II traumer er som regel et resultat av gjentatte og vedvarende hendelser. Skillet mellom type I traumer og type II traumer er imidlertid ikke alltid like klart.

Om en hendelse fører til et sår eller et traume, er avhengig av personens opplevelse av hendelsen. Videre er det ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom størrelsen på hendelsen og traumets alvorlighetsgrad.

Faktorer som kan bidra til utvikling av psykiske traumer:

 • Personen opplever en hendelse som er ut over vanlig menneskelig erfaring og som har en slik karakter at den ville ha vært en påkjenning for de fleste mennesker.
 • Personen opplever hendelsen som en fysisk eller psykisk trussel mot sin integritet, eller den er vitne til at andre utsettes for slike trusler.
 • Det som skjer er såpass belastende og overveldende at det overskrider personens evne til å ta inn over seg hendelsen og integrere det i den normale hukommelsen. For å overleve holdes ulike inntrykk adskilt, noe som ofte kalles dissosiasjon1.
 • Hvis hendelsen og følelser knyttet til hendelsen er adskilt og uintegrert, bidrar denne adskillelsen til å opprettholde traumet. Mangelen på sammenheng er på en måte drivkraften, motoren i traumet, og traumet heles ikke før hendelser og følelser er integrerte.

Eksempler på hendelser som kan føre til Type I traumer:

Tilfeldige traumer
 • Trafikkulykke
 • Yrkesrelaterte traumer (politi, brannmenn)
 • Kortvarige naturkatastrofer
Menneskeskapte traumer
 • Kriminalitet, fysisk vold
 • Seksuelle eller fysiske fornærmelser
 • Væpnet ran

Det er spesielt tre typer reaksjoner som er vanlige i forbindelse med Type I Traumer:

Gjenopplevelser

Etter traumatiske hendelser har mange livaktige gjenopplevelser, også kalt flashbacks, av det som skjedde. Gjenopplevelsene kan komme igjen og igjen og oppleves gjerne som påtrengende og skremmende. Kroppen reagerer gjerne også som om den befinner seg i den opprinnelige situasjonen. Dermed får den traumatiserte en opplevelse av å være i fare i nåtid, selv om den traumatiske situasjonen er historie. Gjenopplevelsene kan også komme i form av mareritt.

Unngåelse

Etter traumatiske hendelser er det vanlig at de som er rammet unngår det som kan minne om hendelsen.  Unngåelsesadferden begynner gjerne i det små, men utvikler seg ofte til flere og flere områder. Slike strategier kan imidlertid også spre seg til områder i livet  som i utgangspunktet ikke har noe med den traumatiske situasjonen å gjøre. Vi ser da at unngåelsesadferden er blitt et problem som i stigende grad går ut over den rammedes livskvalitet.

Fysiologisk aktivering

I traumatiske situasjoner aktiveres kroppens overlevelses- og mestringsystemer maksimalt. Dette vil vi komme tilbake til senere i kurset. Det som er viktig i denne sammenhengen er at selv om faren er over, så er ofte kroppens overlevelsessystemer fremdeles aktivert. Dette kan gi seg utslag i ulike symptomer av psykisk art.

Andre reaksjoner

Reaksjonene etter traumatiske hendelser er ikke begrenset til disse tre områdene. Traumatiserte kan ha et utall av symptomer. M. Harvey påpeker at traumatiserte kjennetegnes av at de ikke har minner om den traumatiske hendelsen, men symptomer2.

Andre reaksjoner som ofte henger sammen med traumer:

 • Depresjon
 • Irritabilitet
 • Redusert interesse
 • Nummenhet
 • Redusert konsentrasjon
 • Søvnproblemer
 • Sosial angst
 • Håpløshet
 • Selvforakt
 • Skam
 • Lettskremt
 • Årvåkenhet
 • Panikkanfall
 • Kroniske smerter
 • Muskel/skjelettplager
 • Stoffmisbruk
 • Spiseforstyrrelser
 • Suicidalitet
 • Dissosiative lidelser og symptomer

Traumereaksjoner kan starte under den traumatiske hendelsen, like etter hendelsen eller en tid etter hendelsen.

Spørsmål

Hva tenker du er de viktigste komponentene i en traumereaksjon?

 1. Anstorp, T. & Benum, K. (2014). Traumebehandling. Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget. []
 2. Harvey, M. (1990). An ecological view of psychological trauma and recovery. Journal of TraumaticStress, 9(1), 3.–23. []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn