Bilde av hånd som holder på et tre.

Det vi har for vane å tenke på som forholdet mellom kropp og sinn er et komplekst samspill mellom påvirkning fra ytre omgivelser, sanser, bevissthet, ulike deler av nervesystemet, hormonsystemene, immunsystemet, indre organer og muskel- og skjelettsystemet.

Et velregulert og fleksibelt nervesystem forutsetter et godt samspill mellom ulike deler, inkludert hjernen og resten av kroppen. Langvarige eller ekstreme belastninger med hypo- eller hyperaktivering kan forstyrre samspillet, virke direkte inn på de ovennevnte systemene i kroppen, og senke terskelen for sykdom. Sammenhengen mellom traumer og kroppslige sykdommer ble tydelig i  ACE-studien. Der viste resultatene at jo flere belastende livshendelser man hadde opplevd som barn, jo større var sannsynligheten for fysiske sykdommer og helseskadelig atferd opptil 50 år senere1,2,3.

Reguleringsvansker

Mennesker med kompleks PTSD har ofte et forstyrret forhold til sin egen kropp. Problemene med regulering som kan oppstå etter gjentatte og vedvarende traumer får følger for hvordan kroppen fornemmes og føles. Dette kan blant annet gi seg utslag i hypersensitivitet for smerte og sansemessige inntrykk, eller hyposensitivitet med nummenhet og vansker med å føle sin egen kropp. Konsekvensene kan være omfattende. Konkrete eksempler kan være problemer med å spise for mye eller for lite, problemer i samliv i forbindelse med berøring, eller gjentatt kontakt med helsevesenet på grunn av smerter.

Alexitymi og somatoform dissosiasjon

Vanskene med nummenhet og kontakt med egen kropp kan beskrives med ulike begreper. Ett av dem er alexitymi. Alexitymi innebærer at man har en svekket evne til å identifisere, fortolke og beskrive egne følelser og kroppsopplevelser4.

Et annet relatert begrep er somatoform dissosiasjon5. Somatoform dissosiasjon innebærer manglende kobling mellom bevisstheten og de sansemessige og bevegelsesmessige sidene av hvordan vi fungerer. Dette kan for eksempel gi seg utslag i tap av smertefølelse, tap av syn eller evne til å gå. Det kan imidlertid også gi seg utslag i at man blir hypersensitiv for sansemessige inntrykk eller at man gjør handlinger eller bevegelser som man ikke har bevisst kontroll over, slik som å rope eller få kramper.

Motvilje mot kroppen

Mange som har opplevd gjentatte og vedvarende traumatiske hendelser kan oppleve motvilje mot hele eller deler av kroppen sin. Et større antall utvikler også helseskadelige strategier for å regulere uro, ubehag og smerte. Eksempler på dette kan være rusmisbruk, selvskading og spiseforstyrrelser. Siden komplekse traumer har så omfattende fysiske konsekvenser er det naturlig at behandlingen har et særlig fokus på kroppen6.

Spørsmål

  • Hvilke negative konsekvenser kan bli resultatet av langvarig over- eller underaktivering?
  • Kan du gi eksempler på kroppslige konsekvenser av kompleks PTSD?
  1. Dong, M., Giles, W. H., Felitti, V. J., Dube, S. R., Williams, J. E., Chapman, D. P., & Anda, R. F. (2004). Insights into causal pathways for ischemic heart disease adverse childhood experiences study. Circulation110(13), 1761-1766. []
  2. Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., … & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine14(4), 245-258. []
  3. Williamson, D. F., Thompson, T. J., Anda, R. F., Dietz, W. H., & Felitti, V. (2002). Body weight and obesity in adults and self-reported abuse in childhood. International journal of obesity,26(8), 1075-1082. []
  4. Frewen, P. A., Lanius, R. A., Dozois, D. J., Neufeld, R. W., Pain, C., Hopper, J. W., … & Stevens, T. K. (2008). Clinical and neural correlates of alexithymia in posttraumatic stress disorder. Journal of Abnormal Psychology117(1). []
  5. Van der Hart, O., Nijenhuis, E. R., & Steele, K. (2005). Dissociation: An insufficiently recognized major feature of complex PTSD. Journal of Traumatic Stress18(5), 413-423. []
  6. Van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score. London: Penguin Books Ltd. []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn