Installasjon av Anne Strand
Installasjon av Anne Strand

Oppmerksomhet er et mangesidig begrep. På den ene siden kan det referere til evnen til å bevisst  legge merke til og orientere seg i ytre sosiale og fysiske omgivelser. På den andre siden kan det vise til å bevisst fokusere på deler av indre eller ytre omgivelser, slik som et ansiktsuttrykk hos en kollega eller sult – signaler fra egen kropp. I tillegg omfatter begrepet evnen til å filtrere ut informasjon som i øyeblikket ikke er nyttig.

Det oppmerksomheten fokuserer på lagres lettere enn informasjon man ikke fokuserer på. I etterkant av en bursdagsfeiring husker man derfor lettere at jubilanten ble glad for gaven man ga enn at merkelappen på skjorten av og til klødde.

Oppmerksomhet varerier med grad av våkenhet, aktivering og trygghet. Tilpasset og fleksibel oppmerksomhet forutsetter et aktiveringsnivå innenfor toleransevinduet. Da er tenkehjernen «koblet på» og det er mulig å nyttiggjøre seg høyere mentale funksjoner for læring, utvikling og fleksibel fungering i sosiale omgivelser. Hvis en person er i overlevelsesmodus og over eller under toleransevinduet synker den mentale kapasiteten, og tenkehjernens funksjoner kobles fra.

Overlevelsesmodus

Ved kompleks PTSD har personen vært i overlevelsesmodus og utenfor toleransevinduet ofte og over en lang periode. Da vil oppmerksomhet og høyere mentale funksjoner kunne bli varig svekket. Dette kan gi seg utslag i problemer med å konsentrere seg om noe over lengre tid, problemer med å veksle mellom ulike fokus, problemer med å filtrere ut informasjon som ikke er relevant, og påfølgende problemer med å huske noe som har vært eller noe som skal komme. Det er derfor viktig å være klar over at disse personene har lavere terskel for å bli overveldet av inntrykk og kan raskere enn andre bli sliten, noe som igjen kan bidra til sosial isolasjon.

Konsentrasjonsvansker

Problemene med oppmerksomhet kan gi omfattende konsentrasjonsvansker. I tråd med dette viste en norsk studie at barn med ADHD – symptomer og konsentrasjonsvansker i gjennomsnitt hadde flere belastende livshendelser i form av vold og psykisk uhelse i familien enn andre barn1. En annen studie viste at en stor andel av ungdommene som opplevde massedrap på Utøya hadde betydelig svekket skolefungering 3 år etter hendelsen2. Konsentrasjonsvansker og lærevansker er utbredte senvirkninger etter komplekse traumer.

Spørsmål

  • Hvorfor vil en person som er utenfor toleransevinduet kunne erfare redusert oppmerksomhet?
  1. Reigstad, B. Kvernmo S.(2015). ADHD eller noe annet: belastende livshendelser hos unge med ADHD symptomer. Tidsskrift for norsk psykologforening, 52(4). []
  2. Schultz, J. H.(2015) Læringskapasitet: en traumeinformert skole for traumatiserte elever. Presentasjon på konferanse om traumer i skolen. Tromsø. 16. april 2015. []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn