Flyktninger som har fått innvilget beskyttelse eller en annen type oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, bosettes i kommuner. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har ansvar for å finne en egnet bosettingskommune.

Det er mange utfordringer ved å etablere seg i et nytt land som flyktning.  De får derfor spesiell hjelp og veiledning fra kommunen i forbindelse med bosettingen og i perioden de deltar i introduksjonsprogrammet1.

Mange kommuner har organisert hjelp til flyktninger i Flyktningtjenesten. De ansatte kalles ofte flyktningkoordinatorer eller programkoordinatorer. Voksenopplæringen står som regel for gjennomføringen av undervisningen som ligger i introduksjonsprogrammet.

Det er ofte en stor utfordring å håndtere ettervirkninger av menneskerettighetsbrudd og traumatisering, og samtidig etablere seg2. Ettervirkninger av traumer kan gi nedsatt initiativ, konsentrasjon og kapasitet til å lære nye ting. Dette kan vanskeliggjøre tilpasningsprosessen og språklæringen. Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og andre etater og faggrupper, kan da være viktig.

Se disse sidene for mer informasjon om bosetting i kommune og oppholdsstatus  

  1. Introduksjonsloven. (2021). LOV-2003-07-04-80. []
  2. Den norske legeforening. (2008). Likeverdig helsetjeneste? – Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere. Dato 26.04.2021 []

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn