Film om sentralnervesystemet

Denne filmen kan være en god repetisjon av kunnskap om nervesystemet

Veteraner

Norge bidrar med sivilt og militært personell rundt om i verden i arbeidet for fred, sikkerhet, utvikling og menneskerettigheter. Fra 1947, Tysklandsbrigaden, og frem til i dag har over hundre 100 000 kvinner og menn deltatt i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – og i nesten hundre forskjellige operasjoner.

Disse kvinner og menn gjør tjeneste i områder ofte preget av stor uro og konflikt. De kan bli utsatt for store belastninger og sterke inntrykk. Heldigvis er det få som opplever alvorlige skader. Men for dem det gjelder, kan livet bli forandret, også dersom psykiske belastningsskader oppstår.

En undersøkelse av de som er kommet hjem fra Afghanistan viser at det store flertallet er sunne og friske når det gjelder psykisk helse. Veteraner har minst like god både fysisk og psykisk helse som befolkningen ellers. Videre viser undersøkelsen at om lag 7 prosent av de som svarte, sliter med psykiske plager fire år etter hjemkomsten. Det kan her dreie seg om ulike typer stress, angst, depresjoner og/eller posttraumatisk stress. Dette er på linje med befolkningen ellers.

Men undersøkelsen viste også at om lag 28 prosent av de spurte synes å ha et høyt forbruk av alkohol. Dette er bekymringsfullt og kan maskere andre typer psykiske plager.Regjeringen har et mål om at den sivile sektor skal ta et større ansvar for oppfølgingen av veteraner etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Det er avgjørende at ansatte i spesialisthelsetjenesten har kunnskap om, og er oppmerksomme på at noen veteraner trenger hjelp og behandling for traumatiske opplevelser i etterkant av internasjonale operasjoner. På samme måte som andre traumepasienter vil noen veteraner ha behov for sammensatte tjenester, blant annet oppfølging fra NAV. Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum kan kontaktes ved behov fra hele landet. De har telefonnummer 62 02 35 18 og 62 02 31 07. Forsvaret har mye informasjon om veteraner på sine hjemmesider som kan være nyttig i forbindelse med behandling.

SSB lager årlige levekårsundersøkelser for veteraner som har vært i internasjonale operasjoner, deriblant i 2014

Bøker

  • Ogden, P., Minton, K., & Pain, C. (2006). Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy. New York: WW Norton & Company.
  • Van der Hart, O., Nijenhuis, E., & Steele, K. (2006). The haunted self. New York: WW Northon & Company.
  • Hart, S. (2011). Den følsomme hjernen. Oslo: Gyldendal akademisk.
  • Hart, S. (2012). Neuroaffektiv psykoterapi med voksne. København: Hans Reitzel forlag
  • Anstorp, T.(red.) & Benum, K. (red.). (2014).Traumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget
  • Anstorp, T., Benum, K. & Jakobsen, M. (2006). Dissosiasjon og relasjonstraumer: Integrering av det splittede jeg. Oslo: Universitetsforlaget

Kursdelinnhold

Utvid alle
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn
Kapittel innhold
0 Fullført 0/1 trinn