Foto av nordlys over fjell

Type 1 og type 2 traumer har ulik kompleksitet, noe som påvirker arbeidet med bearbeidingen.

Bearbeiding ved type 1 traumer

Ved type I traumer er behandlingsforløpet starter med kartlegging og beskrivelse av pasientens problem kan bearbeidingen som oftest starte. Ulike former for terapi der pasienten går gjennom det vanskelige ved hendelsen har vist seg å ha effekt.

Eksempler på dette kan være EMDR, Narrativ eksponeringsterapi og traumefokusert kognitiv atferdsterapi1. Uavhengig av metode er målet at pasienten opplever at hendelsen er over og at minnene om hendelsen er blitt som andre negative minner.

Bearbeiding ved type 2 traumer

Selv etter en periode med stabilisering kan mange pasienter med type II traumer ha store utfordringer med selvregulering. Ofte må derfor bearbeidingen tilpasses og balansere mellom stabilisering og det å gradvis utsette seg for det som er vanskelig ved traumene i dag2. Etter hvert som pasienten lærer mer om hvilken innvirkning traumene har hatt, og etter hvert som pasienten blir flinkere til å regulere seg selv, øker kontrollen og pasienten kan bruke mer tid på bearbeiding.

Dissosiasjon

Ved type II traumer kan bearbeidingen påvirkes av dissosiasjon. Pasienter med dissosiasjon trenger ekstra hjelp av både miljøpersonell og behandlere til å være til stedet «her og nå». Dette kan gi trygghet og kontroll, og kan være et viktig grunnlag for å klare å sette dagens reaksjoner og minner i sammenheng med det de har opplevd3. Videre er det viktig at de som har en personlighet med flere, deler møter hjelpere som viser forståelse, som kan fortelle at det de opplever ikke er uvanlig og som ønsker å lytte til pasientens beskrivelse av sine opplevelser.

Arbeid med mareritt

  1. Ehlers, A., Bisson, J., Clark, D. M., Creamer, M., Pilling, S., Richards, D., … & Yule, W. (2010). Do all psychological treatments really work the same in posttraumatic stress disorder?. Clinical psychology review, 30(2), 269-276. []
  2. Foa, E.B. (2009). Effective treatments for PTSD (2. utg). New York: The Guildford Press []
  3. Ford, J. D. (2009). Neurobiological and developmental research: Clinical implications. I C.A. Courtois & J.D. Ford (Red.), Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide (s. 82-104). New York: Guilford Press. []