Foto av landsbygd i fjellen

Ved behandling av flyktninger og asylsøkere er det endel generelle perspektiver og momenter som er nyttige, uavhengig av pasientens psykisk lidelse. Nedenfor følger noen av dem som ikke har vært nevnt tidligere i kurset.

Bevissthet om egne holdninger og meninger

Asyl- og flyktningfeltet er preget av politikk. Mange har sterke meninger og holdninger.

Helsepersonell bør reflektere over hvordan egne holdninger og meninger preger arbeidet med den enkelte flyktningen eller asylsøkeren.

I samarbeid med andre hjelpere, kan ulike holdninger til tider skape konflikt eller hindre at god behandling gis. Særlig hvis de forblir uuttalt. Det kan da være lurt at behandlingsteam eller ansvarsgrupper analyserer og snakker om disse prosessene, slik at fokus kan rettes mot gode hjelpetiltak.

Landkunnskap

I fellesdelen av kurset ble det påpekt at flyktninger og asylsøkerne er en svært sammensatt gruppe. Det er derfor viktig at hjelpere søker kunnskap om pasientens hjemland og dets historie. Eksempler på spørsmål vi bør utforske kan være:

  • Hvordan er situasjonen i flyktningens hjemland?
  • Hva er landets historie?
  • Hvilke grupper er i konflikt med hverandre?
  • Hvilke menneskerettighetsbrudd blir begått?

De ovennevnte spørsmålene kan gi hypoteser om hva flyktningen kan ha opplevd og hva hun/han fortsatt er opptatt av. En kan enkelt søke slik informasjon på internett, helst før en møter flyktningen første gang. Det er lurt å søke informasjon i ulike kilder, fordi humanitære organisasjoner til tider kan gi andre beskrivelser enn for eksempel «landinfo» som utlendingsforvaltningen baserer sin saksbehandling på.

Å være forberedt og vise interesse for en flyktning eller asylsøkers hjemland kan være svært viktig for den det angår. Det kan også bidra til økt forståelse av pasientens erfaringer. Samtaler om hjemlandet og dets historie bidrar også terapeutisk til å bygge bro mellom det som har vært og det som er, mellom flukt og eksil. En annen måte å si dette på er at det kan bidra til å integrere fortid og nåtid, og til å skape mening for pasienten i forhold til hvordan egne erfaringer henger sammen med samfunnskonteksten i landet hun/han har måtte forlate.

Vi har laget en liste over nettsteder hvor du kan finne mer informasjon om ulike land