foto av ung kvinne som tenker

Det finnes en rekke varianter av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) for voksne1.

Innen kognitiv atferdsterapi forstår man PTSD som en lidelse som oppstår hos personer som håndterer minner om hendelsen på en slik måte at det skaper pågående angst2.

Bakgrunnen for at noen gjør dette mener man ligger i individuelle forskjeller i hvordan hendelsen og følgene oppfattes av den enkelte, individuelle forskjeller i minnene fra hendelsen, samt minnenes koplinger til annen informasjon som er sentral for personens selvforståelse2. Tradisjonen legger særlig vekt på pasientens negative tanker og oppfatninger som viktige for at en posttraumatisk stresslidelse opprettholdes.

Ved mange varianter av traumefokusert kognitiv atferdsterapi blir det brukt behandlingsmanualer og behandlingsforløpet har som regel kort varighet1. Det som skiller disse fra andre retninger innen kognitiv atferdsterapi er at de på ulike måter er spesielt tilpasset traumer.

I tillegg til å konfrontere det vanskelige kan traumespesifikk kognitiv atferdsterapi innebære opplæring i hva som er vanlige reaksjoner ved potensielt traumatiske hendelser, muskelavslapningsteknikker, identifisering av feilaktige eller unyttige tanker samt evaluering av disse, og tankestoppteknikker. De fleste traumespesifikke tilnærmingene bruker en kombinasjon av disse tilnærmingene.

Når brukes traumefokusert kognitiv atferdsterapi?

Flere varianter av traumefokusert kognitiv atferdsterapi har vist seg å være svært effektive ved «enkel PTSD»3,1. Ved mer komplekse traumer er bildet noe mer sammensatt1, ((Fisher, J. (2014a). Trauma and violence: Working with aggression, self-harm and suicidality. Foredrag i Oslo.)), ((Foa, E.B. (2009). Effective treatments for PTSD (2. utg). New York: The Guildford Press)).

Et perspektiv på traumer er at pasientene opplever hendelsen på nytt og på nytt uten effekt4, ((Johnsen, G. E. (2010). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi. Utposten, 3, 24-27.)). Det de trenger er derfor ikke ytterligere gjennomganger av hendelsene i seg selv. I stedet må man hjelpe pasienter med komplekse traumer til selvregulering og kontroll5, ((Foa, E.B. & Rothbaum, B.O. (1998). Treating the trauma of rape: cognitive-behavioral therapy for PTSD. New York: The Guilford Press.)). Videre må man jobbe spesifikt med dissosiasjon6, ((Cloitre, M., Courtois, C.A., Ford, J.D., Green, B.L., Alexander, P., Briere, J., Herman, J.L., Lanius, R., Stolbach, B.C., Spinazzola, J., Van der Kolk, B.A., Van der Hart, O. (2012). The ISTSS Expert Consensus Treatment Guidelines for Complex PTSD in Adults. Hentet 13. September 2015.)).

Dette står ikke nødvendigvis i motsetning til kognitiv atferdsterapi, fordi det finnes faseorienterte tilnærminger med betydelige innslag av kognitiv atferdsterapi der man kartlegger og behandler dissosiasjon7.  Slike tilnærminger har imidlertid integrert såpass mye fra andre retninger at de kanskje ikke er det man vanligvis forbinder med kognitiv atferdsterapi. For pasienter med komplekse traumer vil det være fordelaktig å møte et behandlingsmiljø med erfaringer fra flere tilnærminger.

  1. Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2013). Treatment of complex trauma: A sequenced, relationship-based approach. New York: Guilford Press. [] [] [] []
  2. Courtois, C. A., Ford, J. D., & Cloitre, M. (2009). Best practice in psychotherapy for adults. I C.A. Courtois & J.D. Ford (Red.), Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide. New York, NY: Guilford Press. [] []
  3. Steele, K., van der Hart, O., & Nijenhuis, E. R. (2005). Phase-oriented treatment of structural dissociation in complex traumatization: Overcoming trauma-related phobias. Journal of Trauma & Dissociation, 6(3), 11-53. []
  4. Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour research and therapy38(4), 319-345. []
  5. Fisher, J. (2014a). Trauma and violence: Working with aggression, self-harm and suicidality. Foredrag i Oslo. []
  6. Dyregrov, A. (2004). Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 787-794. []
  7. Ehring, T., Welboren, R., Morina, N., Wicherts, J. M., Freitag, J., & Emmelkamp, P. M. (2014). Meta-analysis of psychological treatments for posttraumatic stress disorder in adult survivors of childhood abuse. Clinical psychology review34(8), 645-657. []