Nettsteder med mer informasjon

www.landinfo.no

Landinfo er en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen. Landinfo publiserer egenproduserte rapporter om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter.

www.unhcr.org

FNs Høykommissær for flyktninger (United Nations High Commissioner for Refugees) utarbeider egne rapporter om situasjonen i forskjellige land

www.amnesty.org

Amnesty International jobber for å hindre brudd på menneskerettighetene og lager egne rapporter fra ulike deler av verden som tematiserer dette

www.flyktninghjelpen.no

Flyktninghjelpen er en uavhengig, humanitær organisasjon som jobber for hjelp og beskyttelse for mennesker på flukt i hele verden

www.reddbarna.no

Redd Barna er en internasjonal medlemsstyrt organisasjon som jobber for barn etter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetserklæringen.

www.noas.org

Norsk organisasjon for asylsøkere er en uavhengig, ideell organisasjon, som jobber for å sikre rettssikkerhet for den enkelte asylsøker, samt beholde ordningen med politisk asyl.

www.nhc.no

Den Norske Helsingforskomitê, Helsingforskomiteen, er en ikke-statlig ideell organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør de gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

www.hrw.org

Human Rights Watch er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som jobber med forskning og beslutningspåvirkning i forhold til menneskerettigheter.

www.hhri.org

Mental Health and Human Rights Info er en internasjonal organisasjon som jobber for å tilgjengeliggjøre kunnskap og dokumentasjon for helsearbeidere som jobber med mennesker utsatt for brudd på menneskerettighetene

www.irct.org

International Rehabilitation Council for Torture Victims er en paraplyorganisasjon for over 140 uavhengige organisasjoner som jobber for torturoverlevere.