God kartlegging er viktig for å kunne tilby riktig behandling.

bilde av kart og kompass

Det finnes en rekke innvendinger mot kartlegging og diagnostisering. Mange klinikere opplever at diagnosesystemet vi har i dag ikke gir en presis beskrivelse av tilstanden til traumatiserte mennesker. Å kartlegge og diagnostisere i tråd med dette systemet kan da oppleves meningsløst. Noen har opplæring i kartleggingsverktøy som ikke gir uttelling i den refusjonsstyrte hverdagen. Videre er det mange som er redde for at kartleggingen skal forstyrre alliansen til pasienten.

Alle disse innvendingene er fornuftige. Samtidig øker sannsynligheten for at vi overser problematikk hvis vi ikke er systematiske i våre tilnærminger. Hvis vi har rutine og erfaring med å kartlegge gjør vi også kartleggingen raskere og mer fleksibel enn hvis vi har liten erfaring og dårlig kjennskap til instrumentene. I tillegg kan vi ikke underkjenne at diagnoser som er satt med etterprøvbare metoder kan være viktige i for eksempel rettslige sammenhenger. Vi skal derfor i dette kapitlet se nærmere på kartlegging og diagnoser.

Kursdelinnhold

Utvid alle