Terapeutisk allianse er et grunnleggende element i all terapi. Alliansen kan inneholde flere aspekter: Enighet om terapeutiske mål, samarbeid om terapeutiske oppgaver og utvikling av et emosjonelt bånd mellom pasient og behandler1.

Foto av mann som hviler hodet i hånden og en kvinne med notatblokk.

Forskning på fellesfaktorer har vist at den terapeutiske alliansen og kvaliteten på samarbeidet mellom terapeut og pasient er avgjørende for utfallet av behandlingen, uavhengig av teoretisk forankring eller metode2.

En forutsetning er likevel at terapeuten er godt skolert og evner å formidle behandlingens innhold og formål slik at pasienten både kan forstå og akseptere den3. Det er også viktig å kunne tilpasse behandlingen til den enkelte pasients behov, preferanser og kulturelle bakgrunn4. De samme prinsipper gjelder for behandling av traumer5.

Den terapeutiske allianse og utviklingstraumer

Utviklingstraumer kjennetegnes av systematiske forstyrrelser og ambivalens i relasjoner til andre.  Å utvikle en terapeutisk allianse med mennesker som strever med nærhet og tillit byr på særlige utfordringer. Terapeutens evne til inntoning, aksept, tilstedeværelse samt en ikke- dømmende holdning er sentrale egenskaper11]. Det er spesielt viktig at terapeuten er forutsigbar, holder det den lover, og avklarer forventninger i saker som innebærer usikkerhet.

Utviklingstraumer kjennetegnes også av systematiske forstyrrelser og ambivalens i forholdet til seg selv. Terapeutens undersøkende og aksepterende holdning er derfor en sentral terapeutisk ferdighet. Gode terapeuter har også en integrerende funksjon gjennom å tåle og romme det pasienten selv ikke tåler6.

Relasjonelle brudd under et forløp er ikke til unngå og byr på muligheter til å utforske relasjonelle mønstre hos pasienten6. Slike brudd kan også bunne i forhold hos terapeuten, som må kunne reflektere over sine begrensninger og lære av sine feil.

Samtidig kan relasjonelle brudd gi terapeuten anledning til å demonstrere hvordan man kan reparere bruddene, noe personer med utviklingstraumer kan streve med.

Allianse ved strukturell dissosiasjon

Ved strukturell dissosiasjon er det viktig at terapeuten får en god relasjon til alle delene. Relasjonen kan fremmes ved at man for eksempel systematisk gjentar at:

  • Alle delene er der av en god grunn
  • Alle har på hvert sitt vis vært viktige for pasientens overlevelse
  • Ingen deler skal bli borte, fordi det er behov for dem alle sammen

Videre er det nyttig å formidle viktigheten av at alle delene kommuniserer med hverandre slik at alle er klar over at den traumatiske hendelsen hører fortiden til, og at faren er over – dersom den er over.

Det kan ofte være vanskelig å få til en god relasjon med den kontrollerende delen. Dette er likevel viktig fordi den gjerne har kontrollen, og med sin forståelige mistillit kan den forsinke behandlingen7

  1. Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, research & practice16(3), 252. []
  2. Wampold, B. E. (2013). The great psychotherapy debate: Models, methods, and findings (Vol. 9). New York: Routledge. []
  3. Wampold, B.E. (2010b). The research evidence for the common factors models: A historically situated perspective. I B.L. Duncan, S.D. Miller, B.E. Wampold & M.A. Hubble (red). The heart and soul of change: Delivering what works in therapy (2. utg., s. 49-81). Washington: American Psychological Association []
  4. Norcross, J. C., & Wampold, B. E. (2011). What works for whom: Tailoring psychotherapy to the person. Journal of Clinical Psychology67(2), 127-132. []
  5. Wampold, B. E., Imel, Z. E., Laska, K. M., Benish, S., Miller, S. D., Flűckiger, C., … & Budge, S. (2010a). Determining what works in the treatment of PTSD. Clinical Psychology Review30(8), 923-933. []
  6. Safran, J. D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance: A relational treatment guide. New York: Guilford Press. [] []
  7. Anstorp T. (2006). Arbeid med delene! I T. Anstorp, K. Benum & M. Jakobsen (red), Dissosiasjon og relasjonstraumer: Integrering av det splittede jeg (s. 178-200). Oslo: Universitetsforlaget. []

Kursdelinnhold

Utvid alle