Bearbeiding ved type I traumer

Ved type I traumer behandlingsforløpet starter med kartlegging, via en problemformulering til bearbeiding. Ulike former for eksponeringsterapi, som EMDR, Narrativ eksponeringsterapi og traumefokusert kognitiv atferdsterapi, har dokumentert effekt1. I tråd med dette legger retningslinjer vekt på eksponering for traumatiske minner under bearbeidingen2.

Samtidig viser forskningen at fellesfaktorene kan forklare mye av behandlingseffekten ved de fleste tilnærminger3. Tilnærminger som bygger på fellesfaktorene synes derfor å være virksomme. Uavhengig av metode er målet at pasienten opplever at faren er over, at hendelsen er noe som har skjedd og at hendelsen er integrert i pasientens historie.

Bearbeiding ved type II traumer

Ved bearbeiding av type II traumer hjelper man pasienten til å bevege seg fra automatiske reaksjoner til økt refleksjon og innsikt i egen fungering4. Selv etter en periode med stabilisering kan mange pasienter ha så store utfordringer med selvregulering at de ikke klarer å etablere vedvarende overordnede perspektiv på egen situasjon5. Bearbeidingen balanserer derfor mellom stabilisering og gradvis eksponering ut fra en kontinuerlig dialog mellom behandler og pasient5. I takt med økt bevissthet om hvordan smertefulle erfaringer virker inn på kropp og sinn, øker også evnen til selvregulering og evnen til å kontrollere når, hvor og hvordan traumatiske minner skal være gjenstand for oppmerksomhet6.

Dissosiasjon

Ved type II traumer påvirkes bearbeidingen av eventuell dissosiasjon. «Enkle» dissosiative symptomer utløses gjerne av triggere på samme måte som fryktresponsene. Bearbeidingen innebærer derfor ofte å «nøste bakover» fra triggere til traumatiske situasjoner, samtidig som pasienten får hjelp til å være til stedet her og nå. På denne måten blir dagens reaksjoner og traumatiske minner satt i en meningsfull sammenheng i egen historie.4

Bearbeiding ved strukturell dissosiasjon er som regel mer omfattende enn ved dissosiative symptomer, og krever at behandleren anerkjenner og gradvis får kunnskap om alle delene7. I overgangen mellom fase I og fase II fremmer terapeuten trygghet, nysgjerrighet og kommunikasjon til delene og mellom delene7,8. Etter hvert som delene blir mer fleksible, mer orienterte mot nåtiden, og mer villig til å lytte til hverandre vil sannsynligheten for kommunikasjon mellom delene øke. Ofte er det først da prosessene knyttet til integrasjon kan starte7.

  1. Ehlers, A., Bisson, J., Clark, D. M., Creamer, M., Pilling, S., Richards, D., … & Yule, W. (2010). Do all psychological treatments really work the same in posttraumatic stress disorder?. Clinical psychology review, 30(2), 269-276. []
  2. National Institute for Health and Clinical Excellence (2005). Post-traumatic stress disorder (PTSD): The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. NICE guidelines [CG26]. Manchester: National Institute for Health and Clinical Excellence. []
  3. Wampold, B. E., Imel, Z. E., Laska, K. M., Benish, S., Miller, S. D., Flűckiger, C., … & Budge, S. (2010). Determining what works in the treatment of PTSD. Clinical Psychology Review30(8), 923-933. []
  4. Ford, J. D. (2009). Neurobiological and developmental research: Clinical implications. I C.A. Courtois & J.D. Ford (Red.), Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide (s. 82-104). New York: Guilford Press. [] []
  5. Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2013). Treatment of complex trauma: A sequenced, relationship-based approach. New York: Guilford Press. [] []
  6. Courtois, C. A., Ford, J. D., & Cloitre, M. (2009). Best practice in psychotherapy for adults. I C.A. Courtois & J.D. Ford (Red.), Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide. New York, NY: Guilford Press. []
  7. Steele, K., van der Hart, O., & Nijenhuis, E. R. (2005). Phase-oriented treatment of structural dissociation in complex traumatization: Overcoming trauma-related phobias. Journal of Trauma & Dissociation, 6(3), 11-53. [] [] []
  8. Fisher, J. (2014a). Trauma and violence: Working with aggression, self-harm and suicidality. Foredrag i Oslo. []

Kursdelinnhold

Utvid alle