Kvinne som kniper seg rundt neseroten

Utbrenthet er en betegnelse på en rekke symptomer som profesjonelle hjelpere kan få som følge av sin yrkesutøvelse1.

Utbrenthet oppstår gjerne når situasjonelle krav over tid overgår de ressursene vi opplever å ha til rådighet for å mestre situasjonen2. Ressurser er i denne sammenhengen både individuelle, sosiale og samfunnsrelaterte ressurser.

Ubalansen kan henge sammen med at arbeidsmengden er for stor, eller den kan henge sammen med måten noe gjøres på i arbeidet, eller en kombinasjon.

Perspektiver på utbrenthet

Som det ovennevnte viser kan utbrenthet i mange tilfeller forstås som et resultat av samhandling mellom person og miljø3. Samtidig er det individuelle forskjeller både i hvilke ressurser vi har tilgjengelig, og hvordan vi reagerer.

I tillegg kan utbrenthet også være et resultat av en konflikt i personen mellom idealer og hva som er mulig å oppnå3. Og kanskje er det her mange ansatte i helsevesenet har en særlig sårbarhet.

Mange har gått inn i omsorgsyrker med ønske om å gjøre noe for andre, være til nytte, og å bidra til støtte eller endring. Kanskje har utdanning bidratt med forventninger om hva som er oppnåelig og på hvilke måter arbeidet skal gjøres. I tillegg har hver enkelt en personlig ballast som påvirker hva man anser er bra nok, og hvor viktig det man presterer er for selv-definisjonen.

Dersom man opplever at man ikke klarer å etterleve krav og forventninger og det skapes et misforhold mellom egne verdier og hva man faktisk gjør, kan veien være kort til en følelse av maktesløshet og lav selvverdi. Dette kan gi seg utslag i utbrenthet3.

Kjennetegn på utbrenthet

Utbrenthet kan komme til syne som en kombinasjon av en rekke plager. Eksempler kan være:

Hukommelsesproblemer
Konsentrasjonsvansker
Problemer med å ta avgjørelser
Negativt fokus
Bekymringer
Flakkende tanker
Humørsvingninger
Trang til å gråte
Irritabilitet
Problemer med å slappe av
Isolasjon
Nedstemthet
Økt eller senket matlyst
Økt søvnbehov
Søvnproblemer
Smerter i kroppen
Diaré eller forstoppelse
Kvalme
Svimmelhet
Hjertebank
Hodepine
Svette
Kuldefornemmelse
Immunrelaterte sykdommer

Varselsignaler

Eksempler på varselsignaler på utbrenthet kan være:

 • At man i større grad utsetter oppgaver
 • Kynisme og mindre medfølelse, og man orker ikke å høre på andre
 • Man opplever at man gjør mindre og samtidig føler mer stress
 • Man har problemer med å prioritere og fullføre oppgaver, noe som fører til mer stress
 • Man gjør gradvis «enklere og enklere» aktiviteter (for eksempel kan en person som tidligere leste mye faglitteratur gå over til å lese krim), eller kutter ut hobbyer
 • Man begynner å unngå ting man tidligere ikke hadde problemer med
 • Negativ innstilling. Dette kan igjen gjøre at andre kan bli irriterte og lei, og kan gi en følelse av å kjempe mot verden

Utsatthet

Noen hjelpere kan være særlig utsatt for utbrenthet. Personer som jobber med traumatiserte er kanskje ekstra utsatt fordi man ikke kan unngå å bli følelsesmessig berørt. Behandlingsforløpene er ofte lange, problemstillingene er komplekse, og man kan føle at man ikke kommer noen vei, samtidig som man møter krav til «produksjon». Over tid, eller i kombinasjon med utfordringer i privatlivet, kan den totale belastningen bli for stor. 

På slutten av dette kapitlet vil vi komme inn på hva man kan gjøre for å forebygge utbrenthet.

Spørsmål

 • Er det noen risikofaktorer for utbrenthet knyttet til ditt arbeid og din arbeidssituasjon?
 • Har du noen risikofaktorer som person eller i ditt private liv
 1. Maslach, C. & Jackson, S. E. (1982). Burnout in health professions: A social psychological analysis. I Sanders, G. & Suls, J. (Red.), Social Psychology of Health and Illness.New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 227-251. []
 2. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology52(1), 397-422. []
 3. Bang, S. (2003). Rørt, rammet og rystet: Faglig vekst gjennom veiledning. Oslo: Gyldendal. [] [] []

Kursdelinnhold

Utvid alle