Nettsider

Helsebiblioteket har forskjellige skåringsverktøy åpent tilgjengelig. 

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ved hjelp av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten opprettet en egen nettside, PsykTest, der de publiserer resultater fra evalueringer av ulike kartleggingsverktøy.

Rundskriv som beskriver bruk av strukturerte kliniske verktøy for å vurdere risikoen for vold

Kartleggingsskjemaet VRISK-10

Nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, SIFER  De regionale kompetansesentrene er lokalisert i Trondheim (Tromsø), Bergen og Oslo. Sentrene har en rekke oppgaver, blant annet å bygge opp og spre kompetanse regionalt. Sentrene arrangerer ulike kurs og har samlet endel fagstoff på sine nettsider.

Film

Nasjonal ROP-tjeneste har laget en film med synspunkter om standardisert bruk av skjema for å kartlegge bruk av rusmidler. Kartlegging av traumer kan ikke direkte sammenlignes med kartlegging av rus, blant annet fordi samtaler om traumer potensielt kan vekke betydelig sterkere reaksjoner enn samtaler om bruk av rusmidler. Filmen inneholder likevel en del relevante momenter. I tillegg kan traumepasienter misbruke rusmidler, og bakgrunnen for et større rusmisbruk kan være traumer.

Nasjonal ROP-tjeneste har også filmet et foredrag med Akiah Ottesen Berg der hun går gjennom viktige  differensialdiagnostiske utfordringer ved traumelidelser.

Kartleggingsskjema for flyktninger og asylsøkere

Nedenfor følger lenker til sammensatte spørreskjema utviklet av NKVTS

Litteratur

Berg, A.O. (2015). Differensialdiagnostiske vurderinger ved schizofreni og komplekse dissosiative lidelser. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 52, 247-254.

Bækkelund, H. & Berg, A. O. (2014). Kartlegging og diagnostisering av traumerelaterte lidelser. I T. Anstorp & K. Benum (Red.), Traumebehandling: Komplekse traumelidelser og dissosiasjon.  Oslo: Universitetsforlaget.

Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E. E., & Skogøy, E. (2007). Psykisk helse i mottak: utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.Uzzell, B. P., Ponton, M., & Ardila, A. (Eds.). (2013). International handbook of cross-cultural neuropsychology. Psychology Press.

Kursdelinnhold

Utvid alle