Tidligere retningslinjer for behandling av kompleks PTSD fra International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) anbefalte såkalt faseorientert behandling for kompleks PTSD, det vil si at stabiliserende traumebehandling burde komme forut for traumefokusert behandling. Nye retningslinjer fra 2018 går bort fra denne anbefalingen. Nyere forskning støtter ikke anbefalingene om en egen stabiliseringsfase i forkant av traumefokusert behandling, det vil si behandling med fokus på traumehendelsen. Anbefalingen om en innledende stabiliseringsfase kan forsinke eller begrense tilgang til effektiv traumefokusert behandling. Traumefokusert behandling gir bedre reguleringsferdigheter og mestring av dagliglivet.1

I dag anbefales det en mer fleksibel og skreddersydd behandling som tar hensyn til pasientens tilstand og ressurser, der en veksler mellom elementer i traumebehandlingen.

NICE – guidelines fra 2018 gir følgende anbefalinger, basert på tilgjengelig forskning og klinisk erfaringer:

For pasienter med PTSD og depresjon bør førstevalg være å behandle PTSD-symptomene først, siden depresjon ofte vil bedres ved effektiv traumebehandling. Behandle depresjon først dersom plagene er så alvorlige at PTSD behandlingen vanskeliggjøres eller personen er til fare for seg selv eller andre.

Ikke ekskluder personer fra PTSD-behandling utelukkende på bakgrunn av samtidig rus- eller alkoholmisbruk.

Pasienter med psykoselidelser eller personlighetsforstyrrelser vil kunne ha nytte av å først få behandling for sin samtidig PTSD, før man igjen opptar behandling av de andre lidelsene.

  1. Critical Analysis of the Current Treatment Guidelines for Complex PTSD in Adults (2016) []

Kursdelinnhold

Utvid alle