Velkommen til kurs!

På disse sidene vil du finne praktisk informasjon, og vi vil fortelle litt om bakgrunnen for kurset.

Hvorfor?

Befolkningen har fått en stadig større bevissthet om hvilke konsekvenser farlige, skremmende og krenkende hendelser kan ha. Innen fagfeltene som jobber med traumer har man også gått fra å sette likhetstegn mellom traumer og posttraumatisk stresslidelse, til å nyansere mellom ulike typer traumer.

Samtidig rapporterer pasientene at spesialisthelsetjenesten trenger mer kunnskap om ulike typer traumer og hvordan møte traumepasientene. Vi har spurt Monika om hva brukerne mener spesialisthelsetjenesten har behov for.

Oppbygning og omfang

Stø Kurs –Traumeforståelse og behandling er et e-læringsprogram som består av tre deler. En fellesdel for alle yrkesgrupper, en del for behandlere og en del for miljøpersonalet. Hver av delene har sin egen inngang fra forsiden til programmet.

Innholdet i programmet er bygd opp slik at senere deler bygger på tidligere deler. Det er derfor lurt å begynne med de første temaene og jobbe seg videre i den rekkefølgen temaene er oppført.

Ved grundig arbeid med stoffet er fellesdelen berammet til om lag to arbeidsdager. Behandlerdelen er berammet til om lag tre arbeidsdager, og miljøpersonelldelen er berammet til om lag to arbeidsdager.

Forslag til gjennomføring

Her er et forslag til hvordan kurset kan gjennomføres på din arbeidsplass. Kurset kan tas individuelt, eller man kan jobbe sammen i grupper. Eksempelvis kan kurset benyttes til videreutvikling av traumekompetansen på ditt arbeidssted. Under følger et eksempel på hvordan kurset kan legges opp:

FELLES: Dag 1

08.30-13.30: Arbeid i små grupper eller individuelt

12.00-12.45: Lunsj

13.30-15.00: Arbeid i gruppe eller individuelt

 • Spørsmål del 1

FELLES: Dag 2

08.30-13.30: Arbeid i små grupper eller individuelt

12.00-12.45: Lunsj

13.30-15.00: Arbeid i gruppe eller individuelt

 • Spørsmål del 2

BEHANDLERE: Dag 3

08.30-13.30: Arbeid i små grupper eller individuelt

11.30-12.30: Lunsj

13.30-15.00: Arbeid i gruppe eller individuelt

 • Spørsmål del 3

BEHANDLERE: Dag 4

08.30-13.30: Arbeid i små grupper eller individuelt

11.30-12.30: Lunsj

13.30-15.00: Arbeid i gruppe eller individuelt

 • Spørsmål del 4
 • Trening på øvelser
 • Hvordan kan jeg/vi bruke kursinnholdet?

BEHANDLERE: Dag 5

08.30-13.30: Arbeid i små grupper eller individuelt

11.30-12.30: Lunsj

13.30-15.00: Arbeid i gruppe eller individuelt

 • Spørsmål del 5
 • Hva er positivt med å jobbe med traumepasienter?
 • Hvordan kan jeg/vi bruke kursinnholdet?
 • Veien videre

MILJØPERSONELL: Dag 3

08.30-13.30: Arbeid i små grupper eller individuelt

11.30-12.30: Lunsj

13.30-15.00: Arbeid i gruppe eller individuelt

 • Spørsmål del 3
 • Hva er positivt med å jobbe med traumepasienter?
 • Hvordan kan jeg/vi bruke kursinnholdet?

MILJØPERSONELL: Dag 4

08.30-13.30: Arbeid i små grupper eller individuelt

11.30-12.30: Lunsj

13.30-15.00: Arbeid i gruppe eller individuelt

 • Spørsmål del 4
 • Hvordan kan jeg/vi bruke kursinnholdet?
 • Trening på øvelser
 • Veien videre

Kursbevis

For å få kursbevis må du gjennomføre en avsluttende prøve, samt fylle ut evalueringsskjema og bekrefte at dette er utfylt. Det er en avsluttende prøve for hver hoveddel i kurset. Selv om kursets innhold er åpent tilgjengelig for alle må du være pålogget for å gjennomføre kursprøven og evalueringen. Før du kan ta kursprøven må du derfor enten logge inn (hvis du allerede har brukerprofil) eller opprette en brukerprofil.

Vær oppmerksom på at i de tilfellene godkjenningen krever at man har gått gjennom flere deler av kurset, trenger man også kursbevis fra de samme delene. For eksempel krever godkjenningen fra Fagforbundet kursbevis fra både fellesdelen og Miljøpersonelldelen, mens godkjenningen fra Norsk psykologforening krever kursbevis fra både fellesdelen og behandlerdelen.

Mer om kurset

Kurset er godkjent av:

 • Norsk psykologforening som 30 timers vedlikeholdsaktivitet ved gjennomføring av både fellesdelen og behandlerdelen.
 • Norsk ergoterapeutforbund med 24 timer for de som jobber i stillinger med miljøterapeutisk fokus og 30 timer for selvstendige behandlere, som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Psykisk helse og generelt kurs.
 • Fagforbundet som tellende for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsepersonellgrupper med 24 timer etter gjennomført fellesdel og miljøpersonelldel.
 • Norsk sykepleieforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Det gis godkjenning for 24 timer for de som har gjennomført fellesdel og miljøpersonelldelen, og 30 timer for de som har gjennomført fellesdel og behandlerdel.
 • Den norske legeforening:
  • Psykiatri: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning ved gjennomføring av både fellesdelen og behandlerdelen
  • Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning ved gjennomføring av både fellesdelen og behandlerdelen
  • Allmennmedisin: Fellesdelen er godkjent med 12 valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanningen. Ved gjennomføring av både fellesdelen og behandlerdelen godkjennes 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i traumebehandling til videre- og etterutdanningen.

Kurset er søkt godkjent hos Fellesorganisasjonen og Fysioterapeutforbundet, men disse organisasjonene gir ikke forhåndsgodkjenning. Kurset vil likevel kunne være meritterende.

Formål

Formålet med kurset er å styrke den grunnleggende traumekompetansen i spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten i Norge, med særlig vekt på behandlere og miljøpersonell innen psykisk helsevern for voksne.

Faginnhold

Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Fellesdelen har et særlig fokus på forståelse og teori, mens behandler- og miljøpersonelldelene er mer rettet mot hva behandlere og miljøpersonell kan gjøre.

Gjennom hele kurset er referansehenvisninger markert med tall i teksten. Tallene er klikkbare og leder til en referanseliste for hvert kapittel. Ytterligere kilder eller nyttige tema er omtalt under “Kilder til fordypning”. Enkelte ord er klikkbare og nærmere forklart i en egen ordliste. Noen steder er det også lenket direkte til eksternt innhold. Alle lenker åpnes i en ny fane.

Arbeidsformer

Kurset er nettbasert og kan gjennomføres når man ønsker det. PC med tilgang til Internett er nødvendig. Deler av kursinnholdet er videoopptak. Det er derfor viktig at PC´en er utstyrt med lyd.

Kurset kan tas alene eller sammen med andre. Nederst på siden til svært mange tema finner man spørsmål og oppgaver som kommer særlig til nytte hvis flere tar kurset sammen. Spørsmålene er også samlet på egne sider etter et omfang som tilsvarer omtrent en dag.

Varighet

 • Det tar ca. 12 timer å gjennomføre fellesdelen, inkludert arbeid med spørsmålene i kurset.
 • Det tar ca. 12 timer å gjennomføre miljøpersonelldelen, inkludert arbeid med spørsmålene i kurset.
 • Det tar ca. 18 timer å gjennomføre behandlerdelen, inkludert arbeid med spørsmålene i kurset.

Finansiering

Utviklingen av kurset er finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet.

Utvikling av kurset

RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) har hatt hovedansvaret for kurset. 16 av RVTS Nord sine medarbeidere har gitt større eller mindre bidrag til kurset.

En referansegruppe har gitt innspill underveis i kursutviklingen. Referansegruppen har bestått av representanter fra Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN), Helgelandssykehuset HF, Høyskolen i Narvik, Viken senter, Fagutviklingsenheten ved UNN, Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering ved Nordlandssykehuset, samt brukere.

I tillegg har følgende instanser vært involvert i forbindelse med tilbakemelding før redigering av kurset: RVTS Midt, RVTS Øst, RVTS Sør, RKBU Vest.

Eksterne bidragsytere

Vi vil spesielt takke våre eksterne bidragsytere:

 • Barbro Edbakk, bruker
 • Monika H. Sørensen, bruker
 • Aman K. Kamsare, bruker
 • Anne Strand, bruker
 • Akiah Ottesen Berg, Universitetet i Oslo/ Oslo universitetssykehus
 • Elsbeth Jacobs, RVTS Øst
 • Lars Uhlin-Hansen, UNN
 • Marit Sagerup, Salangen kommune
 • Hanne Steenvaag, Støttegruppa Tromsø
 • Eirik Mathiesen, UNN
 • Gerrieke van der Maten, UNN
 • Bente Stellander, UNN
 • Miljøet ved Salten DPS, Nordlandssykehuset

Elin B. Hartvigsen
Ansvarlig redaktør

Irene Marstrøm
Prosjektleder 

Christian Eidissen Myrland
Prosjektmedarbeider